Ewelina Wojtak

Biuro Rachunkowe 2i19


Certyfikat Księgowy

Nr 48365/2010
Oferta
FirmowaKsięgi handlowe


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS oraz NBP
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • przygotowywanie podstawowych raportów takich jak: bilans, rachunek wyników oraz stan rozrachunków
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L, CIT-8)


KPIR


 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L)


Ryczałt ewidencjonowany


 • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych
 • sprawdzanie dokumentów ĹşrĂłdłowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie wykazu środków trwałych
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT-28


Sprawozdanie finansowe


 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - przygotowanie sprawozdania z działalności firmy
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego


Kadry i Płace


 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie akt osobowych
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa przy pomocy podpisu kwalifikowanego


Rozliczenia ZUS


 • przygotowywanie oraz przesyłanie deklracji do ZUS:
 • zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA,
 • wyrejestrowań ZUS ZWUA
 • oraz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
 • zarówno za pracowników jak też za właścicieli1 1
Copywrite © 2013